PRO LAIKY I ODBORNÍKY

Přednášky o pohybu

Zaujal vás Pohyb pro život? Máte zájem o přednášku? Není problém, stačí se ozvat! Ráda připravím téma o pohybu na míru pro laiky i odborníky.

Nejbližší akce

 • 26. 11. 2019 přednáška v pohybu a o pohybu pro studenty U3V Pedagogické fakulty UK
 • 2. 12. 2019 křest odborné monografie Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře

Populace naší planety stárne a není pochyb, že je potřeba se k tomuto fenoménu postavit čelem. Kniha Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře je reakcí na aktuální situaci s cílem pomoci nejen odborníkům, ale i každému z nás, porozumět komplexní problematice stárnutí a nalézt rovnováhu pro sebe i společnost. Cílem knihy je propojit teoretické poznatky a klinickou praxi, na jejichž základě bude možné vytvářet prostředí, kde budeme moci všichni stárnout dobře.

Kniha vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a výsledků nejnovějších empirických studií. Tento globální a teoretický pohled zcela ojedinělým způsobem zasazuje do českého prostředí a praxe. Na své si přijdou odborníci i laická veřejnost. Přeci jen se stáří dotýká každého z nás. Kniha je rozdělena do tří sekcí. První sekce je věnována fenoménu stáří z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech. Bourá zaběhnuté mýty, zavádí nové pojmy a souvislosti a definuje koncepci geriatrické péče. Druhá sekce detailně rozebírá klíčové problémy stárnutí. U každého problému popisuje, proč a jak vzniká, jaké má dopady na praktický život seniora a jeho okolí, jak ho můžeme diagnostikovat a jaká opatření zavést. Nezapomíná ani na pečující, kteří jsou často opomíjeni a téměř vždy nedoceněni. Čtenáři zde najdou spoustu příkladů, skutečných situací a praktických tipů. Poslední, třetí, sekce pak představí první střípky aktivní gerontologie u nás a příklady dobré praxe. Cílem je ukázat, že mnoha problémům lze předcházet a že i když nastanou, tak s nimi lze smysluplně žít.

Na obsahu se podíleli odborníci z řad lékařů, lékařů - geriatrů, akademiků, filosofů, psychologů, sociálních pracovníků či pečovatelů pod vedením Mgr. Kateřiny Macháčové, Ph.D. a Doc. MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D..

Objednat můžete zde!

Akce minulé

 • 15. 10. 2019 proběhla přednáška pro rodiče ZŠ Kbely o zdravém pohybu dětí

Povídalo se o pohybu a jeho roli v psycho-motoricko-sociálním vývoji dětí, o tom kolik pohybu a jaký pohyb děti potřebují, o vztahu mezi pohybem a mozekem, o využití principů vývojové kineziologie po prvním roce života, o roli rodičů a školy na cestě ke správně fungujícímu tělu i duši dětí a došlo i na přestavení nového projektu "Permanento do lavic".


 • 17. 5. 2019 proběhla přednáška na půdě AKADEMIE VĚD ČR pro členy Českomoravské psychologické společnosti s názvem "Pohyb v životě (nejen) seniorů" 
Anotace: Pohybová aktivita v tom nejširším slova smyslu hraje v procesu stárnutí jednu z hlavních rolí. Přímo ovlivňuje jednotlivé složky funkční zdatnosti nezbytné pro zachování soběstačnosti, má ale také zcela zásadní vliv na tělesné i duševní zdraví a potažmo i kvalitu života v pozdním věku. Přesto se většina seniorů hýbe málo nebo vůbec. Na přednášce "Pohyb v životě (nejen) seniorů" se dozvíte, jak konkrétně působí pohyb na náš organismus, proč je tak důležité se hýbat v průběhu celého života a jaká pohybová aktivita je nejefektivnější. Seznámíte se se základními podmínkami, které je třeba zajistit, aby mohl být pohyb pro seniory přijatelný a dlouhodobě udržitelný. A aby nezůstalo jen u povídání, budete mít v závěru přednášky možnost si vyzkoušet několik velmi efektivních cviků inspirovaných principy vývojové kineziologie. Uvidíte, jak málo může stačit k velkým změnám. Domů odejdete vybaveni praktickými tipy, které budete moci využít pro sebe i své seniory.


 • 23. 3. 2019 - mini workshop na Festivalu Evolution - "Pohybem do vlastního těla"

Workshop o pohybu a i trochu v pohybu. Představila jsem cvičení inspirované principy vývojové kineziologie a mluvila o tom, proč funguje a jak jednotlivé cviky ovlivňují tělo, mozek i duši. Některé z cviků si účastníci vyzkoušeli a domů si odnesli návod, jak je zařadit do každodenního života.

 • V minulých letech jsem přednášela o pohybu pro seniory Prahy 4 (organizované MČ Praha 4) a Prahy 7 (organizované Kulturně komunitním centrem, které patří pod Asociaci občanských poraden). V prvním roce spolupráce (2017) se témata týkala významu pohybu pro osoby v pokročilém věku. V druhém roce (2018) jsem navázala tématy zaměřenými na význam okolního prostředí a jak ho využít k pohybu.

...a ještě dříve jsem přednášela v českém i anglickém jazyce například na těchto akcích:

 • Na pohyb bychom neměli zapomínat, i když zapomínáme
  Mezinárodní konference s názvem Stále jsem tady - nefarmakologické přístupy v léčbě Alzheimerovy choroby v Kadani (2016)
 • Hodnocení prostředí s ohledem na soběstačnost
  Přednáška v rámci kurzu Kazuistiky geriatrických syndromů ' Česká lékařská komora, Praha (2016)
 • Staying One Step Ahead of Death: Walking Speed, Mortality and Self-rated Health
  Oral presentation at annual GSA conference ' Atlanta, Georgia (2009)
 • A Novel Approach to Estimate Overall Functional Fitness in Older Adults: A Pilot Study
  Poster presentation at annual GSA conference ' Atlanta, Georgia (2009)
 • Overall Functional Fitness among Older Adults: Application of Structural Equation Model
  Poster presentation at the WSU's IOG Fall Poster Session ' Detroit, Michigan (2008)
 • Effect of dance therapy on mobility in inhabitants of residential homes. Healthy and Active Ageing for All Europeans
  International associations of gerontology and geriatrics, VI. European Congress ' Saint Petersburg, Russia (2007)

Odborné články a další texty

Aktálně připravuji s kolegyní Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. a kolektivem autorů unikátní monografii o stárnutí pro odbornou i poučenou laickou veřejnost. Rozhodly jsme se, že se pokusíme téma stárnutí zpracovat tak, aby se odborník nenudil a zároveň aby textu rozuměl i laik. Stáří se přeci jen týká každého z nás, a to jak ho prožijeme, závisí především na každém z nás. Chceme ukázat, že mnoha problémům lze předcházet a když přeci jen nastanou, lze s nimi smysluplně žít.

V roce 2018 jsem psala články o pohybu a zdraví a jejich více či méně zjevných souvislostech pro časopis Běhej.com!

...a zároveň jsem autorkou mnoha odborných článků pro přední vědecké časopisy. Například:

 • Macháčová K., Vaňková H., Holmerová I., Čábelková I., Volicer L. (2018)
  Ratings of activities of daily living in nursing home residents: comparison of self- and proxy ratings with actual performance and the impact of cognitive status. European Journal of Ageing; IF 1.177.
 • Macháčová K., Holmerová I. (2016)
  Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: Jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé. Geri a Gero; 5 (3): 117-121
 • Machacova K., Vankova H., Veleta P., Volicer L., Holmerova I. (2015)
  Dance as prevention of late life functional decline among nursing home residents. JAG; IF 0.923.
 • Vankova H., Holmerova I., Machacova K., Volicer L., Veleta P., Celko A.M. (2014)
  The effect of dance on depressive symptoms in nursing home residents. J Am Med Dir Assoc, 15(8): 582-7; IF 4.781.
 • Neufeld S., Machacova K., Mossey J., Luborsky M. (2013)
  Walking Ability and Its Relationship to Self-Rated Health in Later Life. Clinical Gerontologist, 36(1): 17-32; IF 2,772.

Více viz BIO